Trang chủ » Nền tảng & Dịch vụ Thông minh » Máy tính Edge AI » AI Accelerator

AI Accelerator

Product Model Name VPU Interface Support OS
Card đồ họa Intel® Movidius™ VPU Myriad-X PCie chuyên dụng cho AI Nexcom AIBooster®-X8

AIBooster®-X8

Intel® Movidius™ Myraid X MA2485 PCIe x4 Ubuntu 18.04 Windows 10-64bit