Trang chủ » Mobile Computing Solutions » AI Edge Telematics Solution » Google Coral Solution

Google Coral Solution

Product Model Name CPU VPU Chipset PoE
Máy tính nhúng công nghiệp (Google Cloud AI Edge) Nexcom MVS 2623-GCIoT

MVS 2623-GCIoT

Intel Atom® x7, E3950 Google Edge TPU N/A
Máy tính nhúng công nghiệp (Google Cloud AI Edge) Nexcom nROK 6222-GCIoT

nROK 6222-GCIoT

Intel Atom® x7, E3950 Google Edge TPU N/A
Máy tính nhúng công nghiệp (Google Cloud AI Edge) Nexcom VTC 6222-GCIoT

VTC 6222-GCIoT

Intel Atom® x7, E3950 Google Edge TPU N/A
Máy tính nhúng công nghiệp (Google Cloud AI Edge) Nexcom VTC 7251-GCIoT

VTC 7251-GCIoT

Intel® Core™ 8th Gen. i7-8700T Google Edge TPU Q370