Trang chủ » Máy tính công nghiệp tự động hóa IoT » Giải Pháp Phần Mềm » SCADA, SoftPLC Implementation

SCADA, SoftPLC Implementation

NEXCOM cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho các lĩnh vực Tự động hóa nhà máy (FA) và Tự động hóa máy (MA). Ngoài trình điều khiển phần mềm tiêu chuẩn, NEXCOM cũng cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tích hợp và tùy biến phần mềm để giúp khách hàng rút ngắn thời gian phát triển phần mềm.

Product Model Name Software SCADA (HMI) I/O Devices Controller
Software Service on NIFE platform & Hilscher fieldbus card Nexcom FA 3rd Party Integration

FA 3rd Party Integration

Codesys 1. Citect 2. Intouch 3. ifix 1. Siemens 2. AB 3. Beckhoff 1. NIFE platform 2. Hilscher Cifx fieldbus card
Software Service on MAC / NET / PAC Series Platform Nexcom Motion Application Customization

Motion Application Customization

1. RTX 2. Sample programs Motion utility HIWIN servo 1. MAC platform 2. GTS motion card 3. AXE-5004